Проучване и консултантска дейност

Събирането на достоверни изходни данни при извършване на проучвателните работи е изключително важно за вземане на правилни решения и остойностяване на необходимите строителни дейности.

Разполагаме със собствена техника за събиране на информация, която включва видеоинспектираща система за канализационни мрежи, логери за измерване на водопотреблението и наличното налягане както и мобилна лаборатория, с която измерваме основни параметри на отпадъчните води.

VAG ООД консултира своите клиенти по отношение на възможните алтернативи от най-ранна фаза на проекта,  през подробните технически разработки до прецезиране на най-малките детайли.  Извършваме оценки на техническото състояние и ефективността на работа на съществуващи ВИК мрежи. Изпълняваме авторския надзор на строителния процес.

ЗА НАС

Основана през 1994 година фирма VAG се стреми да предлага все по-комплексни услуги на своите клиенти. Профилирана в областта на ВиК системите ние предлагаме съдействие на нашите клиенти от фазата на предпроектни проучвания, през проектиране и авторски надзор до експлоатацията на обекта. Ние разполагаме с апаратура за извършване на пред проектни проучвания и анализ на състоянието на съществуващи обекти. Във фирмата има интегрирана Система за Управление на Качество по ISO 9001:2015.

ВРЪЗКА С НАС
  • София 1303, ул. „Балкан“ №4
  • +359 (2) 9-310-300
  • office@vag.bg